Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Yeni Düzenleme ve Muafiyetler – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Ekim 18, 2018

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Yeni Düzenleme ve Muafiyetler


   Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğunda Yeni Düzenleme ve Muafiyetler

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no’lu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri nolu Genel Tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım zorunluluğu getirilmişti.

15 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 426 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri belirlenmişti. Daha sonra 5 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 473 No.lu VUK Genel Tebliği ile 426 Sıra No.lu Tebliğ’in 4’üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2018” olarak değiştirilmişti.
En son 30 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan 483 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetine ilişkin hükümler yayımlandı.
Yazımızda, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanılma mecburiyeti ve muafiyetlere ilişkin yeni düzenlemelere bir göz atalım.
Tebliğler ile Getirilen Kademeli Geçiş Takvimi 

 • KDV Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihazkullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
 • Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olan cihazları 1/10/2013 tarihinden itibaren,
 • (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerden 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
  • 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden itibaren,
  • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden itibaren,
  • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden itibaren,
  • 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 • Nitelikleri 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’la İlgili Genel Tebliğ’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükelleflerle,  yukarıda yer verilen yıllık satış veya gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 • 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükellefler için 1/1/2017 tarihinden itibaren,
 • 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükellefler için işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde,

 

eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazları  kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 

483 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen Muafiyetler

 • Mevcut eski ödeme kaydedici cihazları mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükellefler

483 nolu VUK Tebliği ile bazı mükelleflere mevcut ödeme kaydedici cihazları 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilme imkanı getirilmiştir. Bu imkandan faydalanılabilmesi için;
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden;

 • Aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı kurumsal satış veya muhasebe yazılım sistemleri ve değişik çevre birimleri (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara-ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, yemek kartı kuruluşları, belediye yardım kuruluşları vb. diğer kuruluşlar dahil- ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) ile birlikte ve entegre bir yapıda kullanan,

   

 • 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlayan ve toplam 20 ve üzerinde ödeme kaydedici cihaza sahip olan,
 • 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamı 10 milyon TL’yi aşan,
 • 2016 yılı bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi aşan,
 • 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşan,

mükelleflerin işletmelerindeki mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam edebilmeleri, tebliğin 4.maddesinde aşğıda belirtilen şartları birlikte sağlamaları durumunda mümkün hale getirilmiştir. Buna göre;

 • 1/1/2018 tarihinden önce, 397 ve 433 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçerek faturalarını e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen,
 • 1/1/2018 tarihinden önce, perakende mal satışı ve hizmet ifalarına ilişkin olarak 1/1/2018 tarihinden sonra düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerine (perakende satış fişleri dahil)  ait günlük mali bilgileri ihtiva eden elektronik raporu, bu Tebliğ’in 5’inci maddesinde belirtilen şekilde hazırlamak ve belirtilen şekilde GİB bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik alt yapıyı tesis eden,
 • 1/1/2018 tarihinden önce, başvuru usul ve esasları (www.efatura.gov.tr) internet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre GİB’e elektronik ortamda başvuran,

mükellefler bu imkandan yararlanabilecektir.

 • Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmesi durumu

İşletmelerinde mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma imkanı getirilen mükellefler, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmiş bulunması halinde, söz konusu cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’la İlgili Genel Tebliğ’de belirlenen esaslara göre hurdaya ayırmak ve yerlerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz satın alarak kullanmaya başlamak zorunluluğundadır.

 • Bazı şartları sağlayan ve tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenleyen mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma muafiyeti 

483 No’lu Tebliğ’in 6.maddesi ile bazı şartları sağlayan ve tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv faturası düzenleyen mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma muafiyeti getirilmiştir.
Tebliğ’in 6.maddesinde; tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin bazılarına ödeme kaydedici cihaz kullanım muafiyeti tanınmıştır.
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden;

 • 2016 yılı satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,
 • Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
 • Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi,

aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve

 • 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan,
 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olan ve
 • Perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildiren,

mükelleflerin perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır.

 • Muafiyetlere ilşkin açıklamaların yapıldığı 15 Kasım 2017 tarihli Gelir İadresi Başkanlığı duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 3. ve 6. maddeleri ile getirilen “Mevcut Eski Nesil ödeme kaydedici cihazların 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” ve “Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Muafiyeti” imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin yapmaları gerekli olan başvurulara ilişkin 15 Kasım 2017 tarihli duyuru yayımlandı.
Söz konusu mükelleflerden, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarının mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme imkanından yararlanacak olanların 483 No’lu Tebliğ’de yazılı şartları taşımaları ve en geç 1/1/2018 tarihine kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Ödeme kaydedici cihaz kullanım muafiyetinden yararlanmak isteyen mükelleflerin ise Tebliğ’de öngörülmüş şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

BORA YARGIÇ

kpmgvergi.com

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,