Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Perşembe, Ağustos 16, 2018

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi


 

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belgelerdeki KDV İndirimi

 

Tasdiksiz defterlere yazılı KDV’nin indirimi konusunda Vergi Mahkemeleri ve Danıştay’da kendi içinde farklı görüşlere sahiptir. Yargının şekli esas alan ve tasdik ettirilmemiş defterlerin yasal olamayacağı yönünde kararları mevcut olmakla birlikte, maddi olayın özünün araştırarak KDV’nin doğruluğunu ortaya çıkarmaya yönelik kararları da mevcuttur. Örneğin Danıştay 7. Dairenin 07.11.2001 tarihli kararında; “Her ne kadar defter tasdik ettirilmemesi re’sen takdir sebebi ise de, bu defterlerin tasdik ettirilmeden kullanılması, defterlerin “yasal” olma özelliğini ortadan kaldırmamaktadır.” demek suretiyle tasdik ettirilmeden kullanılan defterlere kayıtlı beyanlara itibar edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra konuyla ilgili olarak Danıştay 1. Dairesi’nin 14.02.1996 tarih ve 1996/77 E. 1996/686 K. sayılı kararında “Defterlerde noter tasdikinin olmaması KDV indirim hakkını ortadan kaldırmayacağı, bu defterlerde kaydedilen belgelerde gösterilen KDV indiriminin kabul edilmesi gerektiği” belirtilmiştir.[2]

T.C Danıştay Vergi Dava Daireler Kurulu 29.03.2017 Tarih ve E:2017/96 K:2017/179 Sayılı kararında Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde gösterilmesi ve söz konusu belgelerin usulüne uygun bir biçimde tutulması zorunlu defterlere kaydının yapılmış olması gerektiği, davacı tarafından bilgisayarda tutulduğu iddia edilen ancak, hangi veri ortamında üretildiği, dayanakları ve güvenirliğinin ne şekilde saptandığı belirsiz olan kayıtların esas alınarak kanıt olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, izinsiz ve tasdiksiz bilgisayar kayıtlarının yasal defter olarak kabul edilemeyeceği hakkında mükellefin aleyhine karar vermiştir.[3]

Çanakkale Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü tarafından verilen 16.02.2012 tarih ve B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-02-15 sayılı özelge’de “Vergi Usul Kanunu’nun 30/3. maddesine göre re’sen tarhiyat nedeni olup, bu defterlere kaydı yapılan belgelerde yer alan KDV’nin de indirimi Kanun’un 29 ve 34. maddeleri gereğince mümkün bulunmamaktadır.  

Ancak, yapılacak incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV’nin  indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”açıklamasına yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi’nin olmazsa olmazı olan indirim mekanizmasının doğru olarak çalışması için gereken şartlar anlatılmaya çalışılmış olup yargı kararları ve vergi idaresinin defterlerin tasdiksiz olması halinde mükelleflerin indirim haklarının nasıl kullanabileceği anlatılmaya çalışılmıştır. Her ne kadar bir birinden farklı yargı kararları mevcut olsa bile vergi incelenmesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğru olduğunun araştırılarak tespit edilmesi gerektiği hususu göz önüne alındığında mükelleflerin defterlerin tasdiksiz olması tek başına indirim mekanizmasının çalışmasına engel olmadığı mükelleflerin mal veya hizmet alımı yapmış olduğu mükelleflerin defterlerinin incelenerek mükellef beyanı ile uyumlu olması halinde indirim mekanizmasından faydalandırılması gerekmektedir. Oğuzhan ARPAÇ E-Yaklaşım / Nisan 2018 / Sayı: 304

Bir Cevap Yazın

More Stories From KDV

About vergivekanunlar,