Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Amacıyla Geliştirilen Defter-Beyan Sistemine Başvuruların Tamamlanma Tarihi 30/6/2018’dan 30/9/2018′ a Ertelenmiştir. – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazar, Mayıs 26, 2019

Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Amacıyla Geliştirilen Defter-Beyan Sistemine Başvuruların Tamamlanma Tarihi 30/6/2018’dan 30/9/2018′ a Ertelenmiştir.


Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Amacıyla Geliştirilen Defter-Beyan Sistemine Başvuruların Tamamlanma Tarihi 30/6/2018’dan 30/9/2018′ a Ertelenmiştir.

29 Mayıs 2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)

29 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30435

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tags: , , ,

Bir Cevap Yazın

More Stories From E-DEFTER E-FATURA

About vergivekanunlar,