7103 Sayılı Kanunun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Cumartesi, Ocak 19, 2019

7103 Sayılı Kanunun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları


 

KONU :7103 Sayılı Kanunun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları

SOSYAL GÜVENLİK – 2018/15

21.03.2018 Tarihli ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 7103 sayılı Kanunun İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir.

1) Kreş Ücretinin Vergi Dışı Bırakılması: Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecektir.

2) İkale Sözleşmesi Sonucu Ödenen Tazminatların Vergi Dışı Bırakılması: Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

3) Asgari Ücretin Net Tutarı Vergi Diliminden Etkilenmeyecek: Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılarak, net ücretlerde meydana gelen azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilecektir.

4) Arabuluculukta Harç Alınacak: Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınacaktır.

5) Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sisteminde Cayma Süresi Artırılacak ve Devlet Katkısı Güncelleştirilecek: Bireysel emeklilik otomatik katılım sisteminin teşvikine yönelik olarak devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesi, 1.000 TL ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi ve 2 ay olan cayma süresinin 3 katına kadar artırılabilmesi sağlanacaktır.

6) Ölüm Aylığı Alan Çocukların Çalışması Durumunda Ölüm Aylıkları Kesilmeyecek: Öğrenci olan yetim çocukların (lise ve dengi okullarda 20 yaş-yükseköğrenimde 25 yaş), hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de aldıkları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması sağlanmıştır.

7) Eksik Gün Nedenlerini Belgelendirme Zorunluluğu Kaldırılacak: Ay içinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin SGK’ ya belge verme zorunluluğu kaldırılacaktır.

8) Konut Kapıcılığı Yapanların Sigortalılık İşlemleri Sadeleştirilecek: Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı işlemleri gibi konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili 5510 sayılı Kanunun işverenlere getirdiği bildirge ve belge verme yükümlülüklerinin azaltılması, iş ve işlemlerin sadeleştirilerek bürokratik süreçlerin asgariye indirilmesi, her bir işverenin kendi işverenliğine ilişkin işlemlerini kendilerinin takip edebilmesi, söz konusu işyeri işverenlerinin yasal yükümlülüklerinden kaynaklı süreleri geçirmeleri nedeniyle maruz kaldıkları idari para cezalarının minimum düzeye indirilmesi ve buna bağlı mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve bu işyerlerinde kayıtlı istihdamın artırılması sağlanacaktır.

9) Okul Aile Birlikleri Prim Teşviklerinden Yararlandırılacak: Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan ile okul aile birlikleri 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar çerçevesinde yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlandırılması sağlanacaktır.

10) Kömür ve Linyit Madenlerinde Ölen Sigortalının Eş ve Çocuklarına İstihdam Hakkı Verilecek: 10.06.2003-13.05.2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecektir.

11) Asgari Ücret Desteğine Devam Edilecek: İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

12) Yeni Prim Teşvikleri Getirildi
A) 2018-2020 Döneminde İlave İstihdam Sağlayan İşverenlere 12/18 Ay Süreyle Prim Teşviki: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilmiştir. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanmış, kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenmiştir.

B) 2018 Yılı İçin 2017 Yılında 1-3 Sigortalısı Olan Küçük Esnafa 2 Kişi İlave İstihdam Sağlaması Durumunda Prim ve Ücret Desteği: İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek, ancak işe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması gerekecektir.

C) Geçmişe Dönük Prim Teşviklerinden Bir Defaya Mahsus Yararlanma İmkânı Getirildi: 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler tarafından en son 01.04.2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içinde (01.05.2018) SGK ‘ ya başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecektir. Bu kapsamda talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, 01.04.2018 tarihinden önce talepte bulunanlar için 01.04.2018 tarihini takip eden aybaşından, 01.04.2018 tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak 01.04.2018 tarihini takip eden takvim yılı başından başlayarak 3 yıl içinde ödenecektir. Mahkemelerce, 01.04.2018 tarihinden önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama giderleri idare üzerinde bırakılacak ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulamayacak ve 01.04.2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacaktır.

Saygılarımızla,
RoyalCert Audit International
Sosyal Güvenlik

Bir Cevap Yazın

More Stories From Genel

About vergivekanunlar,