1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler – Vergi ve Kanunlar
Go to ...

Vergi ve Kanunlar

MUHASEBE

RSS Feed

Pazartesi, Temmuz 23, 2018

1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler


 

1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

SİRKÜLER İstanbul, 27.11.2017

Sayı: 2017/161 Ref: 4/161

Konu:1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

E-fatura / E-defter Zorunluluğu
454 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği’nin 2. maddesine göre;

31.12.2016 itibariyle brüt satış hasılatı 10.000.000 TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler 1.1.2018 tarihinden itibaren,
31.12.2017 itibariyle brüt satış hasılatı 10.000.000 TL ve üzerinde gerçekleşecek mükellefler 1.1.2019 tarihinden itibaren,
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler, lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde lisans alanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren),
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler, 1.1.2018 tarihinden itibaren)
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Örneğin: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2017 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Bu durumda, tebliğin yayın tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 1/1/2018 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-fatura uygulamasına geçebileceği gibi, söz konusu uygulamalara 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren de geçebilecektir.

Yukarıda tarihler hesap dönemi “takvim yılı” olan mükellefler esas alınarak verilmiştir. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde bu süreler özel hesap dönemine göre tespit edilecektir. Örneğin: 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2017) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler, tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

İnternet Satışı Nedeniyle E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
464 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin 5. maddesine göre, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinde olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak usul ve esasları 433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile belirlenen e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Örneğin: 1.1.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi sonu itibariyle brüt satış hasılatı 5.000.000 TL’nı aşmış ve 2016 hesap dönemi içinde internet üzerinden mal veya hizmet satışı da yapmış bir mükellefin 1.1.2018 itibariyle e-arşiv sistemine dahil olması zorunludur.

E-arşiv uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.

Bilindiği üzere e-arşiv uygulamasına geçilebilmesi şartlarından birisi de e-fatura sistemine de dahil olma zorunluluğudur.

E-arşiv uygulamasına dahil olan, dolayısıyla e-fatura uygulamasına da dahil olmak zorunda olan mükelleflerin, ayrıca e-defter uygulamasına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu mükelleflerin brüt satış hasılatı 10.000.000 TL’nı aştığı takdirde 454 No.lı VUK Genel Tebliği kapsamında e-defter uygulamasına geçme zorunlulukları da söz konusu olacaktır. Bununla birlikte, brüt satış hasılatı 10.000.000 TL’nı aştığı için e-defter ve e-fatura uygulamasına dahil olan bir mükellefin, toplam satışlarının sadece 1TL’lık kısmını “internet satışı” şeklinde gerçekleştirmesi halinde e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

“İnternet Satışı” Nedir?
433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliğinin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı bölümünde internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

İnternet satışı kavramından, sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır.

İnternet satışı kavramı, satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/havale, swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi, vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir.

Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kapsamında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesliminin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlenmesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçmesi Gereken Mükellefler
Yukarıda açıklandığı üzere, bir hesap dönemi içinde internet üzerinden satış yapan ve brüt satış hasılatı 5.000.000 TL ve üzerinden gerçekleşen mükellefler, söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap dönemi başından itibaren e-arşiv uygulamasına girmek zorundadırlar.

E-arşiv uygulamasına geçiş için belirlenen 5.000.000 TL’lık asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları

dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi, vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda 2.1 ve 2.2 no.lı maddelerde yer verdiğimiz hususlar ile uygulamaya dair diğer konulara ilişkin açıklamalar içeren “İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi” sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Erkan YETKİNER YMM

Güray ÖĞREDİK SMMM

İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ

 

İnternet Satışında e-Arşiv Uygulaması

30/12/2013 tarihli ve mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 433 sıra numa- ralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi mevzua- tımıza e-Arşiv Uygulaması dahil edilmiştir.

E-Arşiv Uygulamasına dahil olan mükelleflerimiz satış faturalarını elektronik olarak düzenleme ve e-Fatura uy- gulamasına dahil olmayanlara da elektronik ortamda veya alıcının talebine göre kağıt ortamda teslim edebil- me olanağı elde etmektedirler.

E-Arşiv uygulaması genel olarak isteğe bağlı bir uygula- ma olmakla birlikte, mezkur Genel Tebliğde belirtildiği üzere “internet satışında” bulunan ve belli satış hacmini aşan işletmelerimiz için zorunlu bir uygulama mahiye- tindedir. Buna göre; “internet satışı” bulunan ve belli satış hacmine ulaşan mükelleflerimizin Genel Tebliğlerle ile belirlenen zamana kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş hazırlıklarını tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır.

Ayrıca 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 2015 ve müteakip yıllarda da internet üzerinden satış yapan ve 5 milyon TL ve üze- rinde satış hasılatı elde eden mükelleflerimize e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluklarının bulunduğu belir- tilmiştir.

“İnternet Satışı” Nedir ?

433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı bölümünde internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçleri- nin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçi- mini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satış- lar anlaşılmalıdır.

İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekil- leri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir.

Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halin- de söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kap- samında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesli- minin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlen- mesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Vergi Mükellefi Olmayanlara Gerçekleştirilen “ İnternet Satışı” na ait e-Arşiv Faturalarının Elektronik Olarak İletilmesi ve Malın Yanında Kağıt Çıktısının Bulundurulması Zorunludur.

Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara yaptıkları satışlara ait e-Arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek zorundadır.
Söz konusu satışlarda 433 sıra numaralı Tebli- ğin “7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi” başlıklı bölümünde açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

İnternet Satışlarına Ait e-Arşiv Faturalarında Yer Alması Gereken Bilgiler:

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra nu- maralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi zorunludur.

Satış işleminin yapıldığı web adresi,
Ödeme şekli,
Ödeme tarihi,
Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi,
Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,
İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar.
İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturaların- da yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bu- lunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına Geçenlerin İnternet Satışı Dışında Kalan Satışlarına Ait Faturalarını da E-Arşiv Faturası Olarak Düzenlemesi Gerekmek- tedir.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “ 3- e-Arşiv Uygulaması İzni ” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapanların, internet satışı kapsamı dışında kalan ve e- Fatura ile belgelendirilmesi gerekmeyen satışları için de e-Arşiv faturası düzenlemeleri gerekmektedir.

İnternet satışı dışında kalan satışlar için e-Arşiv faturası olarak düzenlenecek olup bu faturaların elektronik olarak iletilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçmesi Gereken Mükellefler ?

433 ve 464 sıra no.lu VUK Genel Tebliğleri uyarınca i nter-

net üzerinden satış yapan ve 2 014 ve takip eden yıllarda

gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde

olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlık- larını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorun- dadırlar.

Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunanlar en geç 1/1/2016 tarihinde, 2015 yılında satışı bulunanlar ise en geç 1/1/2017 tarihinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TL’lik asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

Örnekler:

İlgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi aşan aşağıda temsili olarak yer verilen mükelleflerin, internet ortamın- da gerçekleştirmiş oldukları satışları nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğunun bulunup bulunma- dığı, örneklerde belirtilen sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelip gelmemesi durumuna göre değerlendirilmiştir.

Örnek-1: Mükellef (A), internetten satış yapmakta, yap- tığı tüm satışların tahsilatını personelini müşterisine gön- dererek gerçekleştirmektedir.

Satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmiş olduğu bu satış şekli “internet satışı” kapsamında değerlendirile- meyeceğinden satış yapan mükellef (A)’nın e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu olmadığı değerlendiril- mektedir.

Örnek-2: Mükellef (B), mal ve hizmet satışlarının tama- mını internetten yapmakta, tahsilatlarını da sanal POS ile gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte mükellef (B), ma- lın kullanım ya da hizmetten yararlanmaya ilişkin koşul- lar ile ilgili sözleşme yapılması için müşteri ile karşı kar- şıya gelmektedir.

İnternet ortamında satış gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin ödeme sürecinin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin sanal POS sistemiyle yapılmış olma- sı nedeniyle; “internet satışı” kapsamında satışı bulunan Mükellef (B)’nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunlu- luğu bulunmaktadır. Satın alma sürecinin tamamlanması için zorunlu bir unsur olmayan malın kullanım ya da hizmetten yararlanmaya ilişkin koşullarını belirtilen sözleşmenin yapılması bakımından satıcı ile alıcının fizi- ki olarak karşı karşıya gelmesi söz konusu satışın “internet satışı” kapsamında değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

Örnek-3: Otel işletmeciliği yapan (C) A.Ş. , bazı müşte- rileri için kendisine ait internet sitesi üzerinden veya ara- cı internet siteleri üzerinden rezervasyon almakta, tahsi- latları ise sanal POS veya banka havalesi yolu ile gerçek-

leştirmektedir. Müşteriler ise ödemeden sonraki bir ta- rihte konaklama yapmaktadır.

Müşterilerin rezervasyon işlemlerinin ve bunlara ilişkin ödemelerinin gerçekleştirilmesi sırasında otel ile müşte- rinin fiziki olarak karşı karşıya gelmediği bu satış tipi “internet satışı” kapsamında değerlendirilmesi gerekti- ğinden, otel işletmeciliği yapan (C) A.Ş.’nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Re- zervasyon ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği in- ternet sitesinin otel işletmecisi (C) A.Ş.’ye ait olmama- sı, başka aracı hizmet sağlayıcılarına ait olması söz ko- nusu satışın “internet satışı” kapsamında değerlendiril- mesine engel teşkil etmemektedir.

Örnek-4: (A) A.Ş., müşterilerinin siparişlerini onlar için açtığı bir web portalından almakta, malların teslimi- ni ve tahsilatını (nakit veya nakit tahsilat olmayan du- rumlarda çek alınması, senet imzalatılması vb. işlemle- ri ) kendi personelleri aracılığı ile müşteriye bizzat gide- rek gerçekleştirmektedir.

Tüm satışlarını bu şekilde yapan (A) A.Ş.’ nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerden internet ortamında sipariş alınmakla bir- likte satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme süre- cinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmiş olduğu bu satış şekli “internet satışı” kapsamında değer- lendirilemeyeceğinden (A) A.Ş.’nin e-Arşiv Uygulama- sına geçme zorunluluğu olmadığı değerlendirilmektedir.

Örnek-5: (B) Ltd. Şti., internet üzerinden perakende satış yapmamakla birlikte, kurumsal müşterilerinin top- tan mahiyetindeki siparişlerini vermeleri ve tahsilat ve ödemelerinin düzenli olarak takibi için her bir müşterisi adına özel şifre ile girişi yapılan bir web sitesi tasarla- mıştır. Bu internet sitesinden siparişleri almakta ve bu siparişlere konu mal ve hizmetlerin tesliminden sonra ise satılan mal ve hizmetlere ilişkin alıcıların cari hesap- larında oluşan tutarların bir kısmını banka EFT veya havalesi ile, bir kısmını müşterilerinden yerinde çek alarak veya senet imzalatarak, bir kısmını ise internet sitesi üzerinde çalışan sanal POS uygulamasını müşteri-

lerine kullandırmak suretiyle kredi kartı ile tahsil et- mektedir.

Ltd. Şti., siparişlerin alınmasını ve tahsilatlarının da bir kısmını alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksi- zin internet üzerinden (sanal POS) ve bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olduğundan “internet satışı” kapsamına dahil bulunan satışları nedeniyle; e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu değerlendiril- mektedir.
Örnek-6: (C) A.Ş., sadece toptan mal ve hizmet satışla- rını ve bu satışların tahsilatlarını gerçekleştirmek üzere özel bir internet sitesi kurmuştur. Bu internet sitesinde elektronik ticaret iş modellerinden sadece B2B (İşletmeden işletmeye satış) yönteminde satış yapılmak- ta olup, B2C (İşletmeden nihai tüketiciye) yönteminde satış yapılmamaktadır.

A.Ş., sahip olduğu internet sitesi aracılığı ile mal ve hizmetlerin sipariş, satış ve ödemesini alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin gerçekleştirdiğinden e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu de- ğerlendirilmektedir. Satışların sadece B2B yöntemi ile yapılması, “internet satışı” kapsamında değerlendirilme- sine engel teşkil etmemektedir.
Örnek-7: (D) A.Ş., lokanta işletmeciliği faaliyetinde bulunmakta olup, ayrıca bir aracı hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu internet portalına üyelik gerçekleştirerek mal ve hizmetlerin bu platform aracılığı ile satışını da yapmaktadır. Aracı hizmet sağlayıcı, sunmuş olduğu web uygulaması yolu ile (D) A.Ş.’ye, müşteriler tarafın- dan verilen yemek siparişlerini iletmekte, siparişe konu yemekler (D) A.Ş. tarafından kendi işyerinde hazırlana- rak siparişi veren tüketicinin adresine personeli aracılığı ile teslim edilmekte ve yemek bedelinin tahsilatı da (D) A.Ş.’ye ait EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kayde- dici cihaz kullanılarak kredi kartı ile yapılmaktadır.

Söz konusu satış işleminde siparişler internet ortamında alınmakla birlikte, satın alma sürecinin bir parçası olan ödemenin gerçekleştirilmesi bakımından satıcı ile alıcı

fiziki olarak karşı karşıya gelerek gerçekleştirildiğin- den (D) A.Ş.’nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zo- runluluğu bulunmamaktadır.

Ancak aynı örnekte, müşterilerin yaptığı ödemelerin aracı hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan bir ödeme altyapısı yoluyla veya (D) A.Ş.’ye ait bir sanal POS üzerinden alınıyor olması halinde; sipariş, satın alma ve ödeme sürecinde satıcı ile alıcı fiziki olarak karşı karşıya gelmediğinden söz konusu satışlar “internet satışı” kapsamında değerlendirilmesi ve (D) e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

Örnek-8: Mükellef (F), fiziki olarak bir işyeri açma- dan bir aracı hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu internet ortamına üyelik gerçekleştirerek sipariş al- makta, tahsilatını da aracı hizmet sağlayıcının sun- duğu ödeme altyapısı üzerinden yapmaktadır. Aldığı siparişleri (E) Ltd. Şti.’nden tedarik etmekte, sipari- şin müşteriye teslimatını da (E) Ltd. Şti. yapmakta- dır.

Açıklanan yöntemlerle satış yapan (F), sipariş, satın alma ve ödeme sürecinde alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmediğinden söz konusu satışlarının “internet satışı” olarak değerlendirilmesi ve mükelle- fin de e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmekte- dir.

E-Arşiv Uygulaması Mevzuat ve Teknik Mimarisi- ne İlişkin Detaylı Bilgiler için: http://www.efatura.gov.tr/earsivmevzuat.html

dengeakademi.com

Bir Cevap Yazın

More Stories From E-DEFTER E-FATURA

About vergivekanunlar,